DOBÓR DO SŁUZBY W POLICJI - Praca w Policji - Komenda Powiatowa Policji w Węgorzewie

Biuletyn Informacji Publicznej

Praca w Policji

Strona znajduje się w archiwum.

DOBÓR DO SŁUZBY W POLICJI

DOBÓR DO SŁUŻBY W POLICJI

UWAGA!

Sekcja Doboru i Rezerwy Kadrowej Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Olsztynie z dniem 17 czerwca 2014 roku zmieniła adres siedziby z ul. Pstrowskiego 3 - na Al. Piłsudskiego 5 (były budynek KS "GWARDIA").

PROCEDURA REKRUTACYJNA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE DO SŁUŻBY W POLICJI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO


Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie ogłasza rozpoczęcie procedury rekrutacji kandydatów do służby w Policji w Oddziale Prewencji Policji w Olsztynie oraz w Komendach Miejskich/Powiatowych Policji na terenie województwa warmińsko-mazurskiego na 2015 rok.

Terminy i limity przyjęć do służby w Policji na rok 2015 przedstawiają się następująco:

2 kwietnia 2015 r. - 0 osób,
2 lipca 2015 r. - 0 osób,
5 października 2015 r. - 24 osoby,
2 grudnia 2015 r. - 14 osób,
30 grudnia 2015 r. - 40 osób.

Uwaga!

Komendant Główny Policji dokonał modyfikacji  limitu przyjęcia do służby w Policji dla województwa warmińsko-mazurskiego w terminie  2   grudnia 2015 r. - określając go na poziomie 10 osób oraz w terminie 30 grudnia br., zwiększając go do 44 osób.

Komendant Główny Policji na podstawie bieżącej analizy fluktuacji kadr w Policji, może dokonać modyfikacji wyżej wskazanych terminów i limitów przyjęć do służby w Policji.

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, nie skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie,
 • korzystający z pełni praw publicznych,
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Ponadto osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

OSOBY ZAINTERESOWANE PEŁNIENIEM SŁUŻBY W POLICJI POWINNY ZŁOŻYĆ OSOBIŚCIE NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY :

 • podanie o przyjęcie do służby w Policji adresowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie - (należy wskazać jednostkę Policji),
 • wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby,
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe - (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu),
 • dokumenty potwierdzające posiadane umiejętności przydatne do służby w Policji - (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu),
 • świadectwa pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie - (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu),
 • książeczka wojskowa (z wpisem potwierdzającym przeniesienie do rezerwy) lub inne dokumenty potwierdzające uregulowany stosunek do służby wojskowej, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową - (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu).

Wypełnioną ankietę bezpieczeństwa kandydat składa w jednostce Policji wskazanej przez pracownika komórki ds. doboru w terminie wyznaczonym w toku postępowania kwalifikacyjnego. Formularz kwestionariusza osobowego i ankiety bezpieczeństwa osobowego można pobrać w każdej komendzie wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, komendzie powiatowej (miejskiej lub rejonowej) Policji.
Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w siedzibie Sekcji Doboru i Rezerwy Kadrowej KWP w Olsztynie – w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 9.00-14.00 /adres: 10 – 575 Olsztyn, Al. Piłsudskiego 5, numer pokoju 8 oraz 13, numer telefonu (89) 522 4400, 522 4402, 522 4403 522 4404, numer faksu (89) 522 44 05/

Kandydaci do służby, w toku prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, oceniani są w systemie punktowym:

ETAPY POSTĘPOWANIA

MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW  MOŻLIWYCH DO UZYSKANIA

Test wiedzy - 40  
Test sprawności fizycznej - 60
Test psychologiczny - 60
Rozmowa kwalifikacyjna - 60

Ponadto ocenie podlegają preferencje z tytułu wykształcenia lub umiejętności posiadanych przez kandydatów do służby:

Preferencje z tytułu wykształcenia

Liczba punktów:

Wykształcenie wyższe (magister lub równorzędne) o kierunku przydatnym do służby w Policji (prawo, administracja, ekonomia, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne) - 8

Wykształcenie wyższe (magister lub równorzędne) o kierunku innym niż wymienione wyżej - 6

Wykształcenie wyższe (licencjat, inżynier) - 4

Wykształcenie średnie (ukończenie liceum ogólnokształcącego lub technikum w klasach, w których były nauczane przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane programy naucznia włączone do szkolnego zestawu programów nauczania) - 2

Preferencje z tytułu umiejętności

Liczba punktów:

Posiadanie tytułu ratownika albo ratownika medycznego - 4

Posiadanie uprawnień instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych - 4

Posiadanie uprawnień ratownika wodnego, uprawnień w dziedzinie nurkowania wydanych przez licencjonowaną organizację nurkową działającą na terenie Polski oraz uprawnień do prowadzenia łodzi motorowej - 2

Posiadanie prawa jazdy kategorii „A” lub „C”. - 2

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ MOŻNA UZYSKAĆ:

- na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.pl)
- na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie
  (www.warmińsko-mazurska.policja.gov.pl)
- w siedzibie Sekcji Doboru i Rezerwy Kadrowej Komendy Wojewódzkiej
  Policji w Olsztynie

Podstawę prawną procedury rekrutacyjnej stanowi rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. z 2012 r., poz. 432 - z późn. zm.)

                                                                                        Uwaga kandydaci !

Dokumenty niekompletne bądź nadesłane pocztą, nie będą rozpatrywane. Złożone dokumenty nie będą zwracane.

Zatajenie lub podanie nieprawdziwych danych w kwestionariuszu osobowym oraz niepoddanie się przez kandydata przewidzianym w  postępowaniu kwalifikacyjnym czynnościom lub etapom tego postępowania skutkuje odstąpieniem od prowadzenia procedury kwalifikacyjnej do służby w Policji.

Określanie terminów i rozdysponowanie limitów przyjęć do służby w Policji dla poszczególnych komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji odbywa się na podstawie bieżących analiz stanu etatowo-kadrowego Policji sporządzanych w Komendzie Głównej Policji.

Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie podejmuje decyzje o przyjęciu kandydatów znajdujących się na liście rankingowej do konkretnych komend miejskich i powiatowych oraz oddziału prewencji Policji na podstawie przyznanego limitu miejsc oraz aktualnego stanu etatowo-kadrowego jednostek Policji w garnizonie warmińsko-mazurskim.

Zachęcamy do oglądania wyżej wymienionych stron.

 

Wszystkie akty prawne znajdują się w Internetowym Systemie Aktów Prawnych Sejmu RP - http://isap.sejm.gov.pl/search.jsp

Metryczka

Data publikacji 04.11.2015
Data modyfikacji 04.11.2015
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Węgorzewie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
asp. Grażyna Magiera
Osoba udostępniająca informację:
asp. Grażyna Magiera
Osoba modyfikująca informację:
asp. Grażyna Magiera
do góry