Skargi i wnioski - Komenda Powiatowa Policji w Węgorzewie

Biuletyn Informacji Publicznej

Skargi i wnioski

Strona znajduje się w archiwum.

W sprawach skarg i wniosków

 

Komendant Powiatowy Policji w Węgorzewie przyjmuje interesantów  :

w poniedziałek w godzinach od 11.00 do 16.00

oraz  wtorek  i czwartek i w godzinach od 13.00 do 15.30
 

                             Komenda Powiatowa Policji w Węgorzewie                  

          ul. Jana Pawła  39 11-600 Węgorzewo

 
 

Definicja skargi i wniosku w rozumieniu Kodeksu Postępowania Administracyjnego

SKARGA - jest pojęciem wieloznaczeniowym. Jest to zażalenie, obwinienie kogoś o coś, środek prawny przysługujący stronom, ale również skarga do NSA, dlatego kpa określa przedmiot skargi i wniosku, ale go nie definiuje. I tak:

Art. 227 kpa stanowi, że przedmiotem skargi jest zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenia praworządności lub słusznych interesów obywateli, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Art. 241 kpa stanowi, że przedmiotem wniosku mogą być sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokojenia potrzeb ludności.
O tym czy dane pismo jest wnioskiem czy skargą decyduje treść w nim zawarta, a nie jego forma zewnętrzna - zatytułowanie pisma -               art. 222 kpa.

 

Podmioty uprawnione do składania skargi

W myśl art. 221 kpa skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub w imieniu innej osoby za jej zgodą.

Powszechny charakter instytucji skargi i wniosku powoduje, że mogą je składać obywatele niezależnie od posiadanego obywatelstwa, małoletni, organizacje społeczne, a nawet osoby nie dysponujące pełnią praw (ubezwłasnowolnieni, pozbawieni praw publicznych).

Skargi mogą pochodzić od jednej czy dwóch osób, ale również mogą być składane w formie zbiorowej - podpisane przez wielu członków danej społeczności.

Wszystkie skargi rozpatrywane są na zasadach ogólnych.

 

Przyjmowanie skarg

 

W myśl § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

W razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek, i przyjmujący zgłoszenie ( § 6 cyt. Rozporządzenia ).

W sprawach skarg i wniosków Komendant Powiatowy Policji w Węgorzewie przyjmuje interesantów w  poniedziałek
w godzinach od 11.00 do 16.00 oraz wtorek  i czwartek w godzinach od 13.00 do 15.30.

Ponadto Specjalista Zespołu ds. Dyscyplinarnych, Kadr i Szkolenia podinsp. Bogdan Grzesiak przyjmuje interesantów
od poniedziałku do piatku   w godz. od 7.30 do 15.30.

Skargi i wnioski mogą być również składane pocztą elektroniczną na adres: komendant@wegorzewo.ol.policja.gov.pl
oraz na numer faxu 87-427-04-15.

Adres do korespondencji:

Komenda Powiatowa Policji w Węgorzewie

ul. Jana Pawła II 39

11-600 Węgorzewo

 
 

Rozpatrywanie skarg

Skargi nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Jeżeli z treści skargi nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania wyjaśnienia lub uzupełnienia

z pouczeniem, że nie usunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.

Załatwienie skargi, w świetle przepisów, polega na rozstrzygnięciu, wydaniu polecenia lub podjęciu innych stosownych środków w celu usunięcia stwierdzonych uchybień i w miarę możliwości przyczyn ich powstania oraz zawiadomieniu w sposób wyczerpujący skarżącego o wynikach rozpatrzenia, dokonanych rozstrzygnięciach, wydanych poleceniach lub podjętych innych stosownych środkach i działaniach.

 

 

Wojewódzkie Centrum Monitorowania Pracy Policji
tel. 800 339 202 w zakresie:

 

- nieskutecznego lub opieszałego udzielenia pomocy osobie, która zgłosiła się do jednostki Policji w celu złożenia zawiadomienia o przestępstwie
- nieprawidłowości w działaniach policjantów w zakresie ich zachowania bądź prowadzonych przez nich spraw
- zagrożeń i niebezpieczeństw, w tym miejsc zagrożonych przestępczości punktów niebezpiecznych na drogach i ulicach
- osób, miejsc i zdarzeń kryminalnych oraz innych faktów pozostających w zainteresowaniu Policji,
- udzielenia porad z zakresu sposobu załatwienia spraw urzędowych w jednostkach Policji, prewencji kryminalnej, przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej.

 
 

Ponadto skargi i wnioski mogą być składane w postaci formularza elektronicznego


Skargi na działalność Policji można kierować również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich:


Rzecznik Praw Obywatelskich,
Aleja Solidarności 77,
00-090 Warszawa
Przyjęcia Interesantów:
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich,
poniedziałek w godz. 9.00 - 17.00
od wtorku do piątku w godz. 9.00 - 15.00
telefon: 0-22 55 17 760, 0-22 55 17 811
centrala: 0-22 55 17 700
 
Pełnomocnik Terenowy w Gdańsku (dla woj. zachodniopomorskiego,pomorskiego, warmińsko-mazurskiego)
ul. Chmielna 54/57
80 -748 Gdańsk
sekretariat (+ 48) 58 764 73 02
fax (+ 48) 58 764 73 03
Przyjęcia interesantów:
telefon (+ 48) 58 764 73 06
poniedziałek w godz. 10.00-17.00
wtorek, środa, czwartek w godz. 9.00-15.00
 
Pełnomocnik Terenowy w Katowicach (dla woj. śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego)
ul. Jagiellońska 25 pokój 122
40 – 032 Katowice
telefon (+ 48 32) 72 86 800
fax (+ 48 32) 72 86 823
Przyjęcia interesantów:
poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 9.00 do 15.00
wtorek w godzinach od 10.00 do 17.00
 
Pełnomocnik Terenowy we Wrocławiu (dla woj. dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego)
ul. Wierzbowa 5
50 - 056 Wrocław
sekretariat (+ 48) 71 34 69 115
fax (+ 48) 71 343 43 25
Przyjęcia interesantów:
telefon (+48) 71 34 69 100
poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od 9.00 do 15.00
środa w godzinach od 10.00 do 17.00
 
Linki:
strona główna RPO www.rpo.gov.pl
formularz elektroniczny http://www.rpo.gov.pl/wniosek/

Metryczka

Data publikacji 27.07.2009
Data modyfikacji 23.09.2015
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Węgorzewie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Redakcja KWP
Osoba udostępniająca informację:
asp. Grażyna Magiera Komenda Powiatowa Policji w Węgorzewie
Osoba modyfikująca informację:
asp. Grażyna Magiera
do góry